Czech

From VisiPics
Jump to: navigation, search

This text is designed for Czech users of this program. Tento text je určen českým uživatelům programu.

Použil jsem dnes tento program a pomohl mi. Proto jsem se rozhodl ho přeložit. Má angličtina je velmi slabá, ale přesto je cca 70% přeloženo. Budu rád když budete pokračovat ;) (napsal krteczek)

I já jsem našel tento program, který během 10 hodin proskenoval mých 25000 fotek a označil 4500 jako shodných. Autorovi děkuji, jakož i krteczkovi za první překlad. Nicméně jsem překlad opravil a doplnil, protože předpokládám jeho časté používání "počítačovými laiky". Přeji všem příjemné používání. Odstranění případných chyb a upřesnění překladu můžete provést sami po registraci na této wiki. Pepawo

Použití

Zdrojový kód překladu zkopírujte do schránky (označte myší a CTRL+C). V textovém editoru (např. PSPad, Notepad, nikoliv Word!) otevřte soubor Lang-CUS.ini, označte původní obsah (CTRL+A) a vložte obsah schránky (CTRL+V). Soubor uložte (CTRL+S) a ve VisiPics zvolte Options > Languages > Custom.


; Custom language files can be found and shared with other users on VisiPics' website
; Za pomocí google a přátel částečně přeložil krteczek 
; Chyby opravil a překlad zkompletoval pepawo

[MENU]

File         = Soubor
File_AddFolder    = Přidat složku...
File_LoadProject   = Nahrát projekt...
File_SaveProject   = Uložit projekt...
File_SaveIgnores   = Uložit ignorované
File_Exit      = Ukončit

Edit         = Upravit
Edit_Marked     = Označit
Edit_Ignore     = Ignorovat
Edit_IgnoreGroup   = Ignorovat skupinu
Edit_Rename     = Přejmenovat soubor...
Edit_Move      = Přesunout soubor...

View         = Zobrazit
View_NextPage    = Následující stránku
View_PreviousPage  = Předchozí stránku
View_PreviewResized = Zmenšený náhled
View_PreviewFull   = Plný náhled
View_SlowPreview   = Zpomalení náhledů
View_ShowDifferences = Zobrazit rozdíly

Tools        = Nástroje
Tools_UnIgnore    = Odznačit ignorované
Tools_UnSelect    = Odznačit vybrané
Tools_IgnoreFolder  = Ignorovat složku
Tools_AutoSelect   = Automatický výběr

Actions       = Akce
Actions_Move     = Přesunout
Actions_Delete    = Vymazat

Options       = Nastavení
Options_ShowHidden  = Zobrazit skryté složky
Options_SubFolders  = Včetně podsložek
Options_ScanRotation = Skenovat otočené o 90°
Options_BetweenDirs = Pouze mezi složkami
Options_MoveFilter  = Automaticky volný filtr
Options_Slower    = Pomalejší zpracování
Options_ThreadsSync = Synchronizace vláken
Options_ConfirmClose = Potvrdit ukončení VisiPict

Languages      = Jazyky
Languages_EN     = English
Languages_FR     = Français
Languages_CUS    = Custom

Window        = Okna
Window_Balloon    = Bublinová nápověda
Window_Minimize   = Minimalizovat do lišty

Help         = Nápověda
Help_VisiPics    = Nápověda k VisiPics...
Help_Donation    = Podpora...
Help_About      = O programu...

[FORM]

Stat_Remaining    = Zbývající soubory .....
Stat_LoadedPics   = Načtené soubory .......
Stat_ToCompare    = K porovnání ...........
Stat_DupePics    = Duplikátní obrázky ....
Stat_DupeGroups   = Duplikátní skupiny ....

Tab_Filter      = Filtr
Tab_Loader      = Načítání
Tab_AutoSelect    = Autovýběr

Filter_Strict    = Přísný
Filter_Basic     = Základní
Filter_Loose     = Volný
Filter_Explanation  = Posuvník určuje, jak přesné má být porovnávání obrázků. Přísný filtr: shodné nebo nepatrně odlišné obrázky. Základní filtr: Obrázky se shodným obsahem, ale s různými rozměry (původní i zmenšené). 

Loader_Question   = Jaké obrázky načítat?
Loader_BiggerThan  = Větší než
Loader_And      = a
Loader_SmallerThan  = Menší než

ASelect_Question   = Co označit přednostně?
ASelect_Uncompressed = Nekomprimované
ASelect_LowerRes   = S mižším rozlišením
ASelect_SmallerSize = Menší velikost souboru
ASelect_Then     = a dále mnou nepreferované složky...

Tool_Tools      = Nástroje
Tool_UnIgnore    = Zrušit ignoranci
Tool_UnSelect    = Zrušit označení
Tool_IgnoreFolder  = Ignorovat složku
Tool_AutoSelect   = Automat. označení

Action_Actions    = Akce
Action_Move     = Přesunout
Action_Delete    = Vymazat
Action_About     = Informace
Action_MoveThis   = Přesunout 
Action_Rename    = Přejmenovat

[HINTS]

Stop         = Zastavit všechny akce
Start        = Začít hledání duplicitních obrázků
Pause        = Pozastavit porovnávání (seznam náhledů nebude doplňován, ale obrázky budou stále nahrávány)

Thumb_PageDown    = Předchozí stránka (Page Down)
Thumb_PageUp     = Následující stránka (Page Up)

Stat_Timer      = Čas hledání (dvojklikem vynulujete)
Stat_Loader     = Počet nahraných obrázků
Stat_Comparator   = Počet porovnaných obrázků

Folder_Add      = Přidat složku do seznamu k prohledání
Folder_Remove    = Odstranit složku ze seznamu k prohledání
Folder_List     = Seznam složek k prohledání
Folder_Up      = Zvýšit prioritu složky (použito pro autovýběr)
Folder_Down     = Snížit prioritu složky (použito pro autovýběr)

Tool_UnIgnore    = Zrušit všechny ignorance v seznamu náhledů
Tool_UnSelect    = Zrušit všechna označení v seznamu náhledů
Tool_IgnoreFolder  = Vyhledat a označit soubory v ignorovaných složkách
Tool_AutoSelect   = Označit soubory automaticky

Action_Move     = Přesunout označené soubory do vybrané složky
Action_Delete    = Vymazat soubory označené v seznamu náhledů
Action_About     = Zobrazit informace o VisiPics
Action_MoveThis   = Přesunout právě nahlížený soubor
Action_Rename    = Přejmenovat právě nahlížený soubor

Preview       = Náhled (dvojklikem otevřete obsah složky)
Preview_Zoom     = Zoom (zvětšení)

[TOOLS]

Ok          = Ok
Cancel        = Zrušit

File_Original    = Původní název souboru
File_New       = Nový název souboru

WorkInProgress    = Zpracování
PleaseWait      = Čekejte...

[DYN]

Title_Rename     = Přejmenovat soubor
Title_Work      = Pracuji...
Title_Directory   = Vyberte adresář...

Loading       = Nahrávání:
LoadingComplete   = Nahrávání ukončeno:
SaveIgnoresComplete = Ukládání ignorovaných obrázků ukončeno.

Pic_Marked      = OZNAČENÉ
Pic_Ignore      = IGNOROVANÉ

Err_Folder_Title   = Chyba při přidání složky
Err_Folder_l1    = Tato složka je již obsažena ve:
Err_Folder_l2    = Pokud chcete spravovat podsložky ručně, vyprázdněte seznam a zrušte zatržení volby "Včetně podsložek"

Err_FolderSel_Title = Chyba při přidání složky
Err_FolderSel_l1   = Tato složka je už vybrána:

FolderRem_Title   = Probíhá odstraňování složky:
FolderRem      = Odstraněná složka:

Status_Info     = Kliknutím pravou myší změníte rozměr náhledu

Prefix_GigeByte   = GB
Prefix_MegaByte   = MB
Prefix_KiloByte   = kB
Prefix_Byte     = B
Prefix_Pixel     = px

Closing_Confirm   = Opravdu chcete ukončit program VisiPics?

Action_Move     = Přesunuto
Action_Pictures   = obrázků
Action_Delete    = Vymazáno
Action_Complete   = Akce dokončena
Action_Error     = Chyba přesunutí, vymazání
Action_NoFiles    = Žádné soubory nebyly vybrány...
Action_AutoSelect  = Automaticky označit obrázky?
Action_MarkWarning  = Pozor! Tato akce neovlivní skupiny s nejméně jedním označeným obrázkem!
Action_ASComplete_l1 = Automatický výběr je kompletní
Action_ASComplete_l2 = Vybrané obrázky jsou označeny červeně
Action_Ignore_l1   = Ignorované obrázky ve složkách a podsložkách:
Action_Ignore_l2   = Pozor! Budou odznačeny všechny obrázky z těchto adresářů!
Action_IComplete_l1 = Ignorance obsahu složky je kompletní
Action_IComplete_l2 = Ignorované obrázky jsou označeny zeleně
Action_INoFiles   = V seznamu ignorovaných nejsou žádné další soubory
Action_Unselect   = Odznačit všechny označené obrázky?
Action_USComplete_l1 = Odznačení je kompletní
Action_USComplete_l2 = Všechny značky byly odstraněny
Action_UnIgnore   = Odznačit všechny ignorované obrázky?
Action_UIComplete_l1 = Odznačení je kompletní
Action_UIComplete_l2 = Všechny ignorance byly odstraněny

Page         = Stránka
PageOf        = z

Err_Rename_l1    = Chyba přejmenování
Err_Rename_l2    = Název souboru
Err_Rename_l3    = již existuje!

Working       = Zpracování:
WorkComplete     = Zpracování je kompletní
Compare       = Porovnáno
WorkReady      = Práce je připravena
Load         = Nahráno

Slower_l1      = S tímto nastavením bude VisiPics používat méně systémových prostředků a omezí se (ale neodstraní) případné nebezpečí zamrznutí systému. VisiPics bude potřebovat delší čas (asi o 50 %) k proskenování obrázků. Použijte pouze tehdy, pokud nutně potřebujete spustit také jiný program.
Slower_l2      = Poznamenáváme, že z nějakých důvodů, zvláště na počítačích s menší pamětí, může toto nastavení naopak práci zrychlit.
Slower_l3      = Jste si jisti, že chcete používat pomalejší zpracování?

ThreadSync_l1    = Tato možnost byla přidána k řešení problémů s pády při zpracování na některých systémových konfiguracích.
ThreadSync_l2    = Při nezaškrtnuté volbě bude VisiPics využívat možností hyperthreadingu nebo DualCore procesorů.
ThreadSync_l3    = Při zaškrtnuté volbě bude prohledávání a porovnávání vzájemně synchronizováno, což omezí nebezpečí pádu, ale sníží rychlost.
ThreadSync_l4    = Vyzkoušejte a zjistěte, zda váš počítač bude pracovat bez pádu!
ThreadSync_l5    = Jste si jisti, že chcete zrušit synchronizaci vláken?

Err_Project_title  = Chyba nahrání projektového souboru
Err_Project_l1    = VisiPics nemůže nahrát soubor s projektem.
Err_Project_l2    = Soubory verze 1.2 nejsou kompatibilní s verzí 1.3.

Warn_Delete_l1    = VisiPics se chystá vymazat všechny označené soubory!
Warn_Delete_l2    = Vymazané soubory jsou přesunuty do odpadkového koše.

Warn_Move      = VisiPics se chystá přesunout všechny označené soubory do:

Init_NewValues    = Inicializace nových hodnot...
Personal tools